Logotipo AGABI, Asociación Galega de Bioética

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE BIOÉTICA (AGABI)

TÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS.-

Artigo 1.- Denominación.

 1. A Asociación Galega de Bioética (AGABI), é unha asociación civil sen ánimo de lucro e de carácter cultural, constituída por tempo indefinido. Réxese polos presentes Estatutos, polos acordos adoptados lexitimamente polos seus órganos de goberno e pola lexislación aplicable, con aplicación concreta á lei vixente: Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
 2. A Asociación de Bioética Galega (a partir de agora, AGABI) goza de personalidade xurídica propia, autonomía e plena capacidade de obrar. Para a realización dos fins que lle son propios poderá recibir, adquirir e enaxenar toda clase de bens mobles e inmobles, con calquera título lexítimo e administrar os seus propios recursos.

Artigo 2.- Obxectivos e fins.

AGABI, constitúe unha plataforma de reflexión crítica achega dos conflitos éticos que suscita o avance continuo da ciencia e a tecnoloxía. Esta análise lévase a cabo desde un enfoque multidisciplinar e en dialogo aberto entre as distintas correntes de pensamento, co desexo de enriquecer os nosos valores cos que aporta a diversidade cultural, para a consecución dos seus fins.

Artigo 3.- Cumprimento dos seus fins.

Para o cumprimento dos seus fins, a Asociación poderá:

 1. a) Promover a investigación sobre temas éticos relativos á saúde dos individuos e da comunidade.
 2. b) Impulsar o ensino da Bioética nos ámbitos profesionais relacionados coas ciencias da saúde.
 3. c) Sensibilizar á sociedade ante a dimensión ética que comporta o desenvolvemento tecnolóxico das ciencias como factor de progreso individual, familiar e social.
 4. d) Organizar e dirixir congresos, cursos, simposios e outras reunións, autonómicas, nacionais e internacionais dirixidas ao estudo de calquera aspecto das Ciencias Médicas, Biolóxicas, e sobre as súas relacións coa Ética e a Deontoloxía profesionais.
 5. e) Promover publicacións periódicas ou non- no campo da Bioética, especialmente.

Artigo 4.- Domicilio social e ámbito de actuación.

AGABI, ten o seu domicilio na Travesía de Vigo nº 12 BAJO, 36206, Vigo. A sé social poderá  cambiarse previo acordo da Asemblea Xeral, que poderá  autorizar a instalación de oficinas, dependencias e servizos en lugares distintos ao domicilio social.

O ámbito de actuación da Asociación coincide co territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

TÍTULO II.- SOCIOS.

Artigo 5.- Condición de admisión e perda da capacidade de socio.

Poden ser socios todas aquelas persoas que manifesten interese polos temas relacionados coa Bioética, acepten os fines e os obxectivos da asociación e paguen o importe da cuota anual que a Xunta Directiva considere.

A calidade de socio adquírese, previa solicitude de admisión á Xunta Directiva, contando co aval de dous socios. A denegación poderá ser recorrida ante a Asemblea Xeral.

Artigo 6.- Dereitos dos socios.

Os socios teñen dereito a voto na Asemblea Xeral, a participar nas actividades da Asociación e a utilizar os seus servizos, de conformidade cos presentes Estatutos e cos regulamentos e outras disposicións internas lexitimamente adoptadas polos órganos directivos.

Artigo 7.- Obrigacións dos socios.

Os socios teñen o deber de cumprir os Estatutos e outras normas xerais establecidas estatutariamente polos órganos competentes da Asociación; o de satisfacer as cotas establecidas pola Asemblea Xeral; e o de secundar lealmente os fins da Asociación, sen entorpecer directa n indirectamente as súas actividades.

Artigo 8.- Perda da calidade de socio.

A calidade de socio pérdese:

 1. a) Por renuncia do interesado.
 2. b) Por falta de pago, durante un ano, das cotas fixadas.
 3. c) Por acordo de separación da Xunta Directiva, cando a conduta do socio non se axuste aos fins da Asociación. Contra o acordo de separación poderá recorrerse ante a Asemblea Xeral, quedando provisionalmente en suspenso os dereitos do separado, menos o de participar na Asemblea Xeral ao efecto de defender o seu recurso.

TÍTULO III.- GOBERNO DA ASOCIACIÓN.-

Artigo 9.- Órganos de Goberno.

O goberno da Asociación corresponde á Asemblea Xeral e á Xunta Directiva.

Artigo 10.- Asemblea Xeral.

A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e correspóndenlle as seguintes atribucións:

 1. Aprobar a xestión da Xunta Directiva.
 2. Examinar e aprobar os orzamentos xerais de cada exercicio, establecer cotas ordinarias e extraordinarias, así como examinar e aprobar a memoria económica, o balance e a rendición de contas do exercicio precedente presentada pola Xunta Directiva.
 3. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da Asociación.
 4. Resolver os asuntos que lle someta a Xunta Directiva e exercer las demais atribucións que lle reserve a lexislación aplicable.
 5. Decidir sobre a integración ou separación en entidades de nivel superior ou inferior.
 6. Elixir e nomear aos membros da Xunta Directiva.
 7. Modificar os Estatutos da Asociación.
 8. Disolver a Asociación.
 9. A instancias da Xunta Directiva, poderá nomear socios de honor

Artigo 11.- Convocatoria e procedemento de funcionamento das Asembleas Xerais.

 1. A Asemblea Xeral será convocada polo menos unha vez cada ano.
 2. Convocarase con carácter extraordinario cando o solicite a quinta parte dos membros da Asociación, cando o acorde a Xunta Directiva ou por decisión do Presidente.
 3. A Asemblea Xeral será convocada polo Presidente mediante escrito dirixido a cada un dos membros da Asociación, con quince días polo menos de antelación, que deberá incluír a orde do día, lugar, data e hora da reunión.
 4. A orde do día da Asemblea Xeral será establecido pola Xunta Directiva, a proposta do Presidente. Cando sexa convocada con carácter extraordinario deberá incluírse necesariamente na orde do día os puntos propostos por quen soliciten a convocatoria.
 5. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída, en primeira convocatoria, cando estean presentes polo menos a metade máis un dos seus membros.
 6. En segunda convocatoria quedará validamente constituída pasados sesenta minutos da hora sinalada para a reunión, calquera que sexa o número dos membros presentes.
 7. O Secretario levantará acta das deliberacións e acordos, que deberá ser aprobada na mesma reunión da Asemblea e gozará de plena forza executiva desde o momento mesmo da súa aprobación.

Artigo 12.- Dos votos e a súa delegación na Asemblea Xeral.

 1. Os membros da Asociación poderán delegar por escrito o seu dereito a voto a favor doutro membro da Asociación.
 2. Os acordos da Asemblea Xeral validamente constituída adóptanse por maioría de votos dos presentes ou representados.
 3. No entanto, para resolver sobre os asuntos sinalados no artigo 10º, números 5, 6, 7 e 8, requirirase a maioría de dous terzos dos votos emitidos, entre presentes e representados.
 4. Cada membro da Asemblea dispoñerá dun voto e os dos seus representados. En caso de empate repetirase a votación. De persistir, decidirá o voto do Presidente, salvo que se considere preferible deixar o asunto en estudo ata a seguinte reunión que se convoque.
 5. A Asemblea poderá decidir que un determinado asunto sométase a votación secreta. Neste caso, o Secretario computará os sufraxios emitidos co auxilio doutro membro da Asemblea, anunciará o resultado e o Presidente proclamará o acordo adoptado.

Artigo 13.- Xunta Directiva.

A Xunta Directiva de AGABI, é un órgano de goberno composto por un mínimo de oito membros, elixidos pola Asemblea Xeral para períodos de catro anos, coa seguinte distribución:

 1. a) O Presidente
 2. b) Un Vicepresidente, como mínimo
 3. c) O Secretario
 4. d) O tesoureiro
 5. e) Número de Vocais a designar pola Asemblea Xeral, como mínimo tres.

Artigo 14.- Xurisdición da Xunta Directiva.

Corresponde á Xunta Directiva:

 1. Dirixir as actividades da Asociación.
 2. Velar polo cumprimento dos acordos adoptados na Asemblea Xeral.
 3. Establecer directrices de actuación da Asociación.
 4. Designar relatorios, grupos ou comisións de traballo para o estudo ou resolución de asuntos determinados.
 5. Presentar á Asemblea Xeral o orzamento económico anual e coñecer o seu desenvolvemento. Aprobar a memoria, balance e conta de resultados que se someterán á sanción definitiva da Asemblea.
 6. Nomear e cesar ao persoal e fixar o seu retribución, con arranxo ás leis vixentes.
 7. Decidir sobre actos de adquisición e disposición de bens mobles e inmobles.
 8. Interpretar os Estatutos. Aprobar e reformar os regulamentos internos de AGABI, Nacional.
 9. Designar representantes da Asociación en corporacións, comités e actos públicos ou privados, nos que lle sexa solicitado.
 10. A Xunta Directiva está facultada para iniciar, concluír e asinar todos os acordos, convenios e protocolos establecidos no TÍTULO VIN destes Estatutos, coa obrigación de comunicalos na primeira Asemblea Xeral que se celebre.
 11. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral.
 12. Propoñer á Asemblea Xeral, o nomeamento de socios de honor.
 13. As vacantes que se produzan na Xunta Directiva serán cuberta, provisionalmente, por calquera outro membro da Xunta, ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral.

Artigo 15.- Funcionamento da Xunta Directiva.

 1. A Xunta Directiva reunirase polo menos tres veces ao ano. Deberá convocarse con carácter extraordinario cando o solicite a quinta parte dos seus membros, ou por decisión do Presidente.
 2. As reunións da Xunta Directiva serán convocadas polo Presidente mediante comunicación dirixida a cada un dos seus compoñentes, con quince días polo menos de antelación, sinalando a orde do día, lugar, data e hora da reunión.
 3. A orde do día será establecido polo Presidente. En caso de ser convocada con carácter extraordinario deberá incluír necesariamente os asuntos propostos por quen soliciten a convocatoria.
 4. A Xunta Directiva quedará validamente constituída cando estean presentes ou representados a metade máis un dos seus membros, que poden delegar o seu dereito a voto noutro membro da Xunta. Se non se chegase á maioría de membros presentes ou representados, convocarase unha nova reunión cun intervalo mínimo de cinco días.
 5. O Secretario goza de voz e voto. Levantará acta que deberá ser aprobada na mesma reunión e terá plena forza executiva desde o momento mesmo da súa aprobación.
 6. A xuízo do Presidente poderán asistir ás reunións outras persoas, con voz, pero sen voto- para estudar asuntos determinados.

Artigo 16.- Nomeamentos na Xunta Directiva.

Os membros da Xunta Directiva son elixidos pola Asemblea Xeral, de entre os candidatos presentados.

Artigo 17.- Ceses na Xunta Directiva.

Os membros da Xunta Directiva cesan:

 1. a) Por dimisión voluntaria, comunicada á Asemblea Xeral ou á Xunta Directiva.
 2. b) Por perda da condición de socio.
 3. c) Polo transcurso de catro anos desde o nomeamento. No entanto, poden ser reelixidos indefinidamente para períodos iguais. En calquera caso, permanecerán no desempeño das súas funcións, con plenitude das atribucións que lles corresponden ata a seguinte Asemblea Xeral.

Artigo 18.- Do Presidente

 1. O presidente da Asociación convoca, preside e levanta a Asemblea Xeral, a Xunta Directiva e calquera outra reunión que poida convocarse. É facultade súa dirixir as deliberacións nas mesmas.
 2. En caso de ausencia será substituído polo Vicepresidente. O Presidente pode delegar de forma ocasional ou permanente algunha das súas funcións no Vicepresidente.
 3. No suposto de renuncia, incapacidade permanente ou falecemento, o Vicepresidente ocupará a Presidencia, polo tempo que falte ata o cumprimento do mandato de catro anos para o que foi elixida a Xunta Directiva.

Artigo 19.- Atribucións do Presidente.

Corresponde ao Presidente:

 1. Representar a AGABI, de acordo co disposto nos presentes Estatutos. En uso de tal representación pode comparecer ante toda clase de organismos administrativos, xudiciais, ou de calquera índole; así como conferir e revogar poderes de representación procesal a favor de procuradores dos tribunais e avogados.
 2. Dirixir as actividades e servizos da Asociación.
 3. Asinar as actas e visar as certificacións.
 4. Ordenar os gastos e autorizar os pagos, de acordo co orzamento, coa firma do Tesoureiro.
 5. Render contas da súa actuación, a través da memoria anual, ante a Asemblea Xeral.
 6. Calquera competencia que lle sexa atribuída pola Asemblea Xeral.

Artigo 20.- Do Vicepresidente.

O Vicepresidente forma parte da Xunta Directiva. Auxilia e, no seu caso, substitúe ao presidente, en caso da súa ausencia, por calquera circunstancia, e terá as mesmas atribucións que o Presidente ausente.

Artigo 21.- Do Secretario e as súas funcións.

 1. O Secretario levanta actas das reunións e dá fe dos acordos.
 2. Auxilia ao Presidente para elaborar a orde do día das reunións dos órganos de goberno.
 3. O Secretario auxilia ao Presidente en todos os asuntos para os que fose requirido e, en particular, vixía o despacho da correspondencia.
 4. Corresponde ao Secretario a confección e actualización anual do censo de membros de AGABI.
 5. O Secretario é responsable do funcionamento dos servizos administrativos da Sociedade e custodia a documentación social.
 6. Propón ao Presidente o persoal necesario e a distribución de tarefas que corresponden a cada empregado.
 7. Auxilia ao Presidente na coordinación das comisións de traballo que estableza a Asemblea Xeral ou a Xunta Directiva para o estudo de asuntos determinados. En caso de ausencia ou vacante, o Secretario é substituído por membro da Xunta Directiva que designe o Presidente.

Artigo 22.- Do Tesoureiro. Funcións.

 1. O tesoureiro da Asociación ten ao seu cargo todos os aspectos relacionados coas finanzas da Asociación: cobra as cotas e custodia os fondos, cheques bancarios, xustificantes de cobros e gastos, os libros contables e cantos instrumentos sexan necesarios para a administración económica.
 2. O Tesoureiro asinará xunto co Presidente todos os documentos de cobros e pagos. En caso de ausencia, substitúelle nesta función o Secretario.
 3. Corresponde ao Tesoureiro elaborar as propostas do orzamento e da memoria económica anual, que debe someter o Presidente á aprobación da Xunta Directiva e, para a súa sanción definitiva, á Asemblea Xeral.

 Artigo 23.- Das Comisións de Traballo.

A Xunta Directiva poderá constituír cantas Comisións de Traballo considere oportunas para o desenvolvemento dos seus fins sociais.

TÍTULO IV.- RÉXIME ECONÓMICO.- FINANCIAMENTO DA ASOCIACIÓN.-

Artigo 24.- Das cotas dos socios.

Todos os membros da Asociación deberán contribuír ao sostemento da Asociación satisfacendo as cotas establecidas pola Asemblea Xeral.

Artigo 25.- Patrimonio da Asociación.

 1. A asociación no momento da súa constitución carece de patrimonio
 2. A responsabilidade civil da Asociación, consecuente dos actos realizados estatutariamente polos seus órganos de goberno, concretarase ao seu propio patrimonio.
 3. A data de peche do exercicio económico da asociación coincidirá co do ano natural.

Artigo 26.- Recursos da Asociación.

 1. A Asociación ten plena autonomía para a administración e distribución dos seus propios recursos, de acordo co establecido nos presentes Estatutos.
 2. O patrimonio da Asociación estará constituído polos seguintes recursos:
 3. a) Os bens e dereitos que posúe actualmente e os que poida adquirir en diante.
 4. b) Os recursos aportados polos seus membros, a través das cotas ordinarias ou extraordinarias fixadas pola Asemblea Xeral.
 5. c) Os produtos e rendas dos seus bens, intereses de contas bancarias e beneficios de operacións financeiras, así como os beneficios que lle reporte a explotación dos servizos, publicacións ou actividades que desenvolva.
 6. d) As doazóns, subvencións, achegas, premios e calquera outro ingreso lexítimo que poida obter, tanto de Entidades privadas como públicas.
 7. O Tesoureiro actualizará anualmente o inventario de bens e dereitos da Asociación para sometelo á aprobación da Asemblea Xeral, co balance e memoria económica.
 8. A Asociación administrará os seus recursos de acordo coas normas contables legalmente obrigadas, por exercicios coincidentes co ano natural.

Artigo 27.- Orzamentos da Asociación.

Tanto o orzamento anual de ingresos e gastos elaborado pola Xunta Directiva, como a memoria anual, balance e liquidación do exercicio precedente, quedarán a disposición dos membros da Asemblea Xeral, para o seu estudo, na Secretaría da Asociación, polo menos quince días antes da data en que estea convocada a Asemblea correspondente.

TÍTULO V.- PROCEDEMENTO ELECTORAL.

Artigo 28.- Elección da Xunta Directiva.

 1. Os membros da Xunta Directiva son elixidos pola Asemblea Xeral, de entre as candidaturas completas e pechadas que se presenten ante a Secretaría de AGABI, cun mes de antelación, como mínimo, á data sinalada para a celebración das eleccións.
 2. As candidaturas deben conter os nomes, en primeiro lugar, do candidato a Presidente, seguido do Vicepresidente primeiro, o candidato a Secretario; o candidato a Tesoureiro e os vocais correspondentes. Os tres últimos nomes terán o carácter de suplentes, para cubrir as posibles vacantes que poidan producirse durante o período de mandato da candidatura elixida.

Artigo 29.- Competencias do Secretario nas eleccións.

 1. Corresponde ao Secretario o cumprimento estrito do procedemento electoral.
 2. O Secretario acompañará á convocatoria e orde do día da Asemblea Xeral electiva, tantas papeletas de votación como candidaturas presentadas estatutariamente.
 3. No seu caso, acompañará o programa elaborado por cada candidatura, se foi presentado polos candidatos, cun mes de antelación.

Artigo 30.- Procedemento electoral.

 1. A Mesa electoral estará formada por un presidente, que será o socio de maior idade presente na Asemblea, por un interventor designado por cada unha das candidaturas concorrentes á elección, e polo Secretario saliente.
 2. A Mesa electoral presidirá a votación, vixiará o escrutinio, levantará a acta correspondente e resolverá cantas reclamacións poidan presentarse.
 3. As decisións da Mesa, sobre as cuestións tratadas no presente Título, serán firmes e non poderán ser recorridas.
 4. En caso de renuncia do membro da Asemblea a quen corresponda presidir a Mesa, corresponderalle ao seguinte en idade, e así sucesivamente.
 5. O voto será secreto e persoal, aínda que se admite a delegación prevista no artigo 12 dos presentes Estatutos.

 Artigo 31.- Candidatura única.

No caso de que dentro do prazo establecido no artigo 28, nº 1, non se presentou máis que unha candidatura, quedará proclamada pola Asemblea Xeral sen necesidade de proceder a elección.

TÍTULO VI.- DAS UNIÓNS, FEDERACIÓNS E CONFEDERACIÓNS.-

Artigo 32.- Unións, federacións e confederacións.

AGABI, co fin de promover actuacións conxuntas dentro do marco dos seus fins sociais previstos nos artigos 2 e 3 dos presentes Estatutos e así mesmo perseguir obxectivos de interese xeral, poderá realizar devanditas actuacións e actividades a través de unións, federacións e/ou confederacións, con outras asociacións tanto de carácter rexional como nacional, cuxos fins coincidan cos establecidos nos citados artigos 2 e 3 dos presentes Estatutos.

Artigo 33.- Colaboracións.

Así mesmo, con idénticos fins indicados no artigo anterior, AGABI, poderá realizar convenios de colaboración con outras asociacións, con fins similares aos xa mencionados artigos 2 e 3 destes Estatutos.

Artigo 34.- Convenios e protocolos de colaboración.

Os Convenios de colaboración con outras asociacións, de acordo cos dous artigos precedentes, poderán quedar enmarcados dentro de protocolos entre as asociacións interesadas.

TÍTULO VII.- DA UTILIDADE PÚBLICA.-

Artigo 35.- Da Utilidade Pública.

AGABI, cando o considere oportuno ou preciso, poderá  solicitar dos organismos públicos correspondentes a declaración de Utilidade Pública para a Asociación, dentro do marco dos artigos 32 ao 36, ambos inclusive, da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, Reguladora do Dereito de Asociación.

Artigo 36.- Solicitude e la “Declaración de Utilidade Pública”

A solicitude de la “Declaración de Utilidade Pública” de AGABI, deberá ser aprobada pola Asemblea Xeral.

TÍTULO VIII.- DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN.-

Artigo 37.- Disolución.

AGABI, poderá ser disolta por algunhas das seguintes causas:

 1. a) En virtude de disposición legal, sentenza firme ou resolución da autoridade competente que non sexa susceptible de recurso.
 2. b) Por acordo da Asemblea Xeral, na forma prevista nos presentes Estatutos.

Artigo 38.- Liquidación.

 1. Unha vez determinada a disolución, a Xunta Directiva constituirase en Comisión Liquidadora, procederá ao cumprimento das obrigacións pendentes e a asegurar as que non poidan realizarse no acto.
 2. Os membros da Asociación son responsables persoalmente das obrigacións contraídas directa e individualmente, sen suxeición ás prescricións estatutarias.

 Artigo 39.- Patrimonio resultante da liquidación.

En caso de disolución, a Asemblea determinará o destino que haxa de darse ao patrimonio neto naquel momento, que haberá de ser acorde cos fins da Asociación e coa Lei que a regula.